ജി.സുധാകരന്‍റെ പിടി അയഞ്ഞു; ആലപ്പുഴ സിപിഎമ്മിൽ അമരത്തു സജി

ജി.സുധാകരന്‍റെ പിടി അയഞ്ഞു; ആലപ്പുഴ സിപിഎമ്മിൽ അമരത്തു സജി